หลักการของการพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน ฝึกพูดในสถานการณ์ต่าง ๆ ได้แก่ การกล่าวเปิด/ปิดงาน การเป็นพิธีกร การนำเสนอรายงาน โดยเน้นไปที่หลักการเปล่งเสียง จังหวะ ระดับเสียงที่หลากหลาย และการเว้นจังหวะ