คำอธิบายรายวิชา กำเนิดและพัฒนาการของมหายาน ความแตกต่างระหว่างเถรวาทกับมหายาน คัมภีร์ หลักธรรม คณาจารย์สำคัญของมหายาน สถานภาพของมหายานในปัจจุบัน พุทธศาสนามหายานในประเทศไทย