สภาวการณ์ปัจจุบันของพระพุทธศาสนาในประเทศไทยและในโลก โดย วิเคราะห์ศาสนธรรม ศาสนบุคคล ศาสนวัตถุ และศาสนพิธี ว่ามีสอดคล้อง ถูกต้องตาม พระธรรมวินัยหรือไม่ และองค์กรต่าง ๆ ทางพระพุทธศาสนามีความ เข้มแข็งมากน้อย เพียงใด ภาวะเสื่อมโทรมในวงการพระพุทธศาสนาในประเทศไทย พร้องทั้งสาเหตุและวิธี แก้ไข ตลอดจนบทบาทและคุณูปการของพระพุทธศาสนาในการแก้ไขปัญหาสำคัญ ๆ ของไทยและของโลก