อบรมหลักการออกแบบและพัฒนาสื่อการสอน วันที่ 14 ธันวาคม 2559

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบการจัดการเรียนรู้ (LMS) วิทยากร คือ นายวีรพล ปุ๋ยกระโทก หัวหน้างานฝึกอบรมและบริการวิชาการ

เป้าหมาย 

อาจารย์ผู้ที่เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติผู้เข้าอบรม 

สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้

วันอบรม 

14 ธันวาคม 2559

เวลาอบรม 

9.00 - 12.00 น.

สถานที่อบรม 

IT Learning Center (27.01.01)


แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 28 February 2017, 9:16AM