ผลการประกวดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2560

ผลการประกวดโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2560

สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้จัดทำ โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา2560 ซึ่งมีคณาจารย์เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 40 รายวิชา ดังนี้

___________________________________________________________________________________________________

             สำหรับโครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์นี้ สำนักคอมพิวเตอร์ มุ่งเน้นให้คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการสามารถพัฒนาสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ดังนั้น สำนักคอมพิวเตอร์ จึงจัดให้มีการอบรมเพิ่มความรู้ในด้านการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 5 หลักสูตร ประกอบด้วย

           เพื่อเป็นการกระตุ้นให้มีการใช้บทเรียนออนไลน์เป็นส่วนช่วยในการเรียนการสอน ดังนั้นสำนักคอมพิวเตอร์จึงจัดให้มีการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2560

โดยเชิญผู้เชียวชาญภายนอกและภายในมหาวิทยาลัยร่วมเป็นกรรมการตัดสิน

___________________________________________________________________________________________________

         

เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ.2560 สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ได้ประกาศผลการประกวดการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปีการศึกษา 2560

และจัดพิธีมอบรางวัลและใบประกาศนียบัตรให้แก่คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ฝอยพิกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เป็นประธานในพิธี

และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เปรมวิทย์ ท่อแก้ว ผู้อำนวยการสำนักคอมพิวเตอร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน คณาจารย์ที่ได้รับรางวัลมีรายชื่อดังนี้

___________________________________________________________________________________________________

ภาพหมู่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมและรับของที่ระลึก โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์ (e-Learning) ประจำปี 2560

แก้ไขครั้งสุดท้าย: Tuesday, 10 October 2017, 3:26PM